Avoimella lähdekoodilla nostetta Eurooppaan

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen (OSS) edistäminen ja niihin investoiminen voisi lisätä talouskasvua Euroopassa, uskovat eurooppalaiset avoimen lähdekoodin järjestöt arvioissaan. Myös Euroopan unioni on hiljattain julkaissut selvityksen avoimen lähdekoodin eduista Euroopalle.

Avoin lähdekoodi voisi tulevaisuudessa kannustaa voimallisemmin myös uusiin innovaatioihin sekä luo uusia työpaikkoja ohjelmistoalalle. Avoin lähdekoodi voisi määrittää eurooppalaisten toimijoiden kykyä muokata digitaalista tulevaisuuttaan sekä edistää eurooppalaista ohjelmistoteollisuutta ja sen ympärillä olevan ekosysteemin kehittymistä ja kasvua.

Esimerkiksi Euroopan komission laatiman tutkimuksen mukaan vuoden 2018 aikana eurooppalaiset yritykset investoivat avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin noin miljardi euroa. Nämä investoinnit tuottivat Euroopassa 65-95 miljardin euron talouskasvun.

Mikäli panostukset avoimeen lähdekoodiin lisääntyisivät kymmenen prosenttia, nostaisi se vuosittaista bruttokansantuotetta 0,4-0,6% sekä loisi yli 600 uutta viestintä- ja teknologia-alan yritystä Eurooppaan. Edellä mainitut luvut vahvistavat, että avoimen lähdekoodin investointien avulla on mahdollista lisätä eurooppalaista hyvinvointia sekä edistää digitaalista suvereniteettia.

Suljetut ohjelmistot luovat helposti tilanteen, jossa käyttäjä on riippuvainen toimittajasta myös ohjelmistojen yhteentoimivuuden näkökulmasta. Kun käyttäjät ovat sidoksissa yhteen toimittajaan, eivät he voi yhtä helposti vaihtaa toiseen ohjelmistoon, vaikka se tarjoaisi paremman hinta-laatusuhteen sekä olisi helpommin mukautettavissa heidän tarpeisiinsa.

Näin ajaudutaan myös tilanteeseen, jossa ohjelmistoliiketoiminnan markkinaa hallitsevat muutamat suuret Euroopan ulkopuoliset yritykset.  Avoimen lähdekoodin lisenssit puolestaan mahdollistavat ohjelmistojen kehittymisen vapaasti vastaamaan uusiin haasteisiin, mukautumaan vallitseviin olosuhteisiin ja kehittämään tehokkaampia sovelluksia.

Komission julkaisema tutkimus avoimesta lähdekoodista vahvistaa, että avointa lähdekoodia hyödynnetään jo nyt merkittävästi koko Euroopan ohjelmistoteollisuudessa. Lisäksi Euroopasta löytyy aktiivinen avoimen lähdekoodin ekosysteemi, jossa erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ovat aktiivisia toimijoita. Haasteena on kuitenkin määritellä sekä kansallisella että EU-tasolla yleiset linjaukset, jotka mahdollistaisivat Euroopan avoimen lähdekoodin sektorin kehittymisen.

Lähde: Euroopan avoimen lähdekoodin sektoria edustavien yhdistysten edustajat, jotka ovat liittyneet APELL:iin (European Professional Association of Free Software). Mukana ovat olleet Suomen COSS Suomen Timo Väliharjun lisäksi Ranskan CBKK:stä Stéfane Fermigier, Saksan OSBA:sta Peter Ganten, Ruotsin Open Source Swedenistä Jonas Feist, Portugalin ESOP:sta Gerardo Lisboa ja Alankomaiden NLUUG:sta Ronny Lam.

Avoimen koodin esitys Euroopalle

  • Luodaan avoimen lähdekoodin strategioita, jotka keskittyvät talouskasvun, innovaatioiden ja digitaalisen itsemääräämisoikeuden edistämiseen niin EU:n tasolla kuin jokaisessa EU-maassakin.
  • Priorisoidaan avointa lähdekoodia niin julkisen kuin yksityisen sektorin ohjelmistohankinnoissa toimittajalukkojen välttämiseksi.
  • Edistetään avoimen lähdekoodin alkuvaiheen tuotekehitysinvestointeja erityisesti pienten ja keskisuuren yritysten osalta niin tuotekehitystuilla kuin verokannustimien avulla.
  • Lisätään avoimen lähdekoodin hankkeiden julkista rahoitusta erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille olemassa olevien ohjelmien ja uusien aloitteiden kautta.
  • Asetetaan avoin lähdekoodi digitaitojen sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen ytimeen kaikkialla Euroopassa innovoinnin edistämiseksi pitkällä aikavälillä.

Lähteet: The European Open Source Business Association APELL (LINKKI), COSS Suomi (LINKKI) ja Euroopan unionin selvitys avoimesta lähdekoodista 9.2021 (LINKKI).

Taustaa: Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja on ollut olemassa siitä lähtien, kun tietokoneiden käyttö alkoi lisääntyä 1960-luvulla. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja voidaan vapaasti käyttää, tutkia, parantaa sekä jakaa, sillä ne perustuvat ohjelmistokehittäjien ja käyttäjien väliseen avoimeen yhteistyöhön sekä innovaatioihin. Tästä huolimatta ohjelmistoteollisuus on 1970-luvulta lähtien tukeutunut patentoituihin ja suljetun koodin ohjelmistoihin, jotka vahvistavat ennemmin niitä toimittavien yritysten kuin yksittäisten henkilöiden ja käyttäjäorganisaatioiden asemaa.

Kuva: COSS Suomi