Vuoden parhaimmat tekniikan opinnäytetyöt – esittelyssä kaikki kolme

Vuoden parhaissa tekniikan alan opinnäytetöissä tutkittiin vedyn tuotantoa, hajautettua koneoppimista ja tunneliliitoksia. Tekniikan akateemiset TEK jakaa palkinnot vasta torstaina, mutta tässä esiteltyh kaikki palkittavat työt dokumenttilinkkeineen.

Tekniikan tohtori Tiina Keipi kehitti väitöstutkimuksessaan vähäpäästöistä vedyn tuotantoteknologiaa, joka leikkaa vedyntuotannon hiilidioksidipäästöjä rajusti. Keipi teki tutkimuksensaTampereen teknillisessä yliopistossa (nyk. Tampereen yliopisto).

Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF palkitsevat Keipin vuoden väitöskirjasta 7 500 eurolla.

Diplomi-insinööri Joel Reijosen tutkimusaiheena oli hajautettu koneoppiminen autonomisille laivoille hajautetussa pilviympäristössä. Reijonen teki diplomityönsä Vaasan yliopiston tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä. TEK ja TFiF palkitsevat Reijosen vuoden diplomityöstä 5 000 eurolla.

Filosofian maisteri Emmi Kirjanen kehitti ja mittasi pro gradu -työssään suprajohtavat tunneliliitokset kolmiulotteisen fononikiteen päälle. Hän teki tutkimuksen Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksessa. Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemiset (MAL) palkitsee Kirjasen vuoden parhaasta pro gradu -tutkielmasta 5 000 eurolla.

Voittaneet opinnäytetyöt

VEDYN TUOTANTO: Tiina Keipin TTY:n teknis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehty väitöstutkimus selvitti metaanin termisen hajottamisen soveltuvuutta siirtymäajan teknologiaksi vedyn tuotantoon. Keipi osoitti kokeellisen tutkimuksen ja mallinnuksen avulla, että tutkitulla teknologialla voidaan tuottaa metaanikaasusta vetyä ja samalla ottaa hiili talteen kiinteässä muodossa. Tällöin se ei päädy hiilidioksidina ilmakehään.

Keipi rakensi TTY:n tutkijoiden kanssa koelaitteiston, ”vetytehtaan”, ja kehitti konseptin, jonka avulla koelaitteisto voidaan rakentaa teollisessa mittakaavassa. Pitkäjänteisen työn ja laaja-alaisen tutkimuksen tuloksilla on huomattavaa uutuusarvoa ja hyvät bisnesmahdollisuudet. Myös Tampereen kaupungin tiederahasto palkitsi Keipin väitöskirjan tänä syksynä.

Tiina Keipi työskentelee Valmetin tuoteinsinöörinä.

Lisää: (LINKKI)

ROBOTTILAIVAT: Joel Reijonen kehitti diplomityössään koneoppimista suorittavan itsenäisen ohjelmiston, joka vastaa hajautetun koneoppimisen toimeenpanosta ja integraatiosta hajautetussa pilviympäristössä. Ratkaisun sovelluskohteena olivat autonomiset laivat.

Hajautetun koneoppimisen hyöty on siinä, että se mahdollistaa useiden ohjelmistojen rinnakkaisen koneoppimisen useissa pilviympäristöissä. Rinnakkaistamalla koneoppimisen Reijonen saavutti nopeamman laskennallisen läpimenoajan mallin opetukselle.

Osa diplomityön tuloksista julkaistiin myös tutkimuspaperissa konferenssissa Japanin Fukuokassa. Diplomityön pohjalta Reijonen innovoi uusia teknologiaratkaisuja, jotka on patentoitu.

Joel Reijonen työskentelee Ericssonilla koneälytutkijana. Hän tekee myös tekoälyaiheista väitöskirjaa Vaasan yliopistossa.

Lisää: (LINKKI)

NANOTEKNIIKKA: Emmi Kirjasen pro gradu -työn taustalla oli tavoite kolmiulotteisten fononikiteiden termisten ominaisuuksien tutkimisesta. Niiden mittaamiseen tarvittiin lämpömittariksi soveltuvia tunneliliitoksia.

Kirjanen lähti tutkimaan tunneliliitosten valmistamista kolmiulotteisen periodisen nanorakenteen, fononikiteen, pinnalle – ja sukelsi fononikiteiden käyttöön lämpöfysiikassa.

Kirjasen onnistui höyrystää metallijohtimet fononikiteen pinnalle sen epätasaisesta rakenteesta huolimatta. Alle kelvinin lämpötiloissa tehdyissä elektronisissa mittauksissa kyseiset liitokset varmistettiin tunneliliitoksiksi.

Kirjanen työskentelee Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä erikoistuvana fyysikkona. Kirjasen työn tuloksilla on merkittävää uutuusarvoa ja ne saattavat johtaa useisiin tieteellisiin julkaisuihin.

Lisää: (LINKKI)

Kuvituskuva: Shutterstock