Tutkimustoiminta käy pk-yrityksissä vajaateholla

Puutteet merkityksellisistä tutkimusaiheista, laihat hyödyt sekä aikapaine estävät suomalaisia pk-yrityksiä hyödyntämästä nykyistä paremmin tutkimustietoa, selviää Vaikuttavuussäätiön selvityksestä. Heistäkin jopa puolet haluaisi  silti olla jatkossa edelläkävijöitä tutkimuksen hyödyntämisessä. Mukana on linkki uutuusselvitykseen.

Aineiston analyysin perusteella yritysten tutkimuksesta saavuttamia hyötyjä selittävät onnistuneet T&K-hankkeet, tutkimuslaitosten spin-offit, sopimustutkimukset sekä patentit ja lisenssit. Silti suurimpana esteenä hyödyntämiselle oli puutteet heille merkityksellisestä tutkimuksesta: 76 prosenttia pk-yrityksistä koki, että tutkimus ei ole keskittynyt käytännön kannalta merkitykselliseen asiaan – tai ainakaan vastaajalla ei ollut tietoa sellaisesta tutkimuksesta.

Tutkimuksen hyödyntämisen esteet (1 = ei merkittävä este, 5 = erittäin merkittävä este). Kuvassa on 10 merkittävimmäksi koettua estettä ja vastausten keskiarvoja.

Myös se, että tutkimuksesta ei ole havaittu hyötyjä yrityksen toimintaan sekä aikapaineet ja varojen puute koettiin merkittävinä esteinä tutkimuksen hyödyntämiselle.

”Hieman yllättäen pk-yritykset kokivat myös tutkimustulosten viestimisen puutteen yhtenä merkittävänä esteenä tutkimuksen hyödyntämisen tiellä. Meillä tutkijoilla ja tutkimusorganisaatiolla on peiliin katsomisen paikka siinä, miten yhteyttä pidetään pk-yritysten kanssa niille relevantilla tavalla”, sanoo selvityksen tekoon osallistunut tutkija Tero Rantala.

Puolet (50 %) vastaajien edustamista yrityksistä haluaa jatkossa olla edelläkävijöitä tutkimuksen hyödyntämisessä. Selvityksessä tunnistettiin, että nämä tulevaisuuden edelläkävijäyritykset näkevät muita enemmän tutkimuksen hyödyntämisen esteinä varojen puutteen, tutkimustuloksista viestimisen puutteen sekä ei-vakiintuneet menettelytavat tutkimuksen hyödyntämisessä.  Nämä samat yritykset olivat tyypillisesti pääpainoltaan palvelualan yrityksiä, joiden päämarkkina-alue ei ollut selkeästi vain Suomi ja lisäksi niiden toimialan teknologinen kehitys koettiin nopeaksi ja kestävän kehityksen rooli korostuneeksi.

Suomalaiset pk-yritykset arvostavat yliopistojen ja tutkimuslaitosten tuottaman tutkimuksen hyödyntämistä eri muodoissa 1-5 asteikolla

Selvitys perustuu maaliskuussa 2022 kyselytutkimuksella suomalaisilta pk-yrityksiltä kerättyyn aineistoon. Kyselylomake lähetettiin satunnaisotannalla valittujen pk-yritysten johdon edustajille, ja siihen vastasi yhteensä 108 eri yrityksen edustajaa.   Selvityksen ovat tehneet säätiölle toimeksiantona TkT Tero Rantala, TkT Minna Saunila ja TkT Juhani Ukko Lappeenrannan–Lahden teknillisestä yliopistosta (LUT).

“Olemme teettäneet tämän selvityksen, jotta voisimme ymmärtää paremmin, miten pk-yritykset hyödyntävät tietoa ja millä tavalla yhteistyötä pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä voisi paremmin tukea. Pk-yritykset ovat olennainen osa suomalaista elinkeinoelämää, mutta puutteellisesti ymmärretty voimavara tutkimuksen hyödyntämisen näkökulmasta”, sanoo Vaikuttavuussäätiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Oksanen.

Lisää: Vaikuttavuussäätiön pk-yritysten tutkimusjulkaisu 2022 (LINKKI,pdf)

Suomalaisten pk-yritysten taustat

  • Suomessa ooli noin 2800 tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittavaa pk-yritystä vuonna 2020 (alle 250 henkeä työllistävää yritystä)
  • Pk-yritykset ovat merkittävä työllistäjä, ja ne ovat luoneet runsaasti uusia työpaikkoja koko 2000-luvun.
  • Pk-sektori vastaa yli puolesta suomalaisten yritysten liikevaihdosta, ja niiden osuus BKT:sta on runsaat 40 prosenttia.
  • Suomen 293 377 yrityksestä 93 prosenttia on alle kymmenen työntekijän pienyrityksiä, alle viidenkymmenen henkilön yrityksiä 5,7 prosenttia, 50-249 henkilön keskisuuria 1,1 prosenttia. Loput eli 0,2 prosenttia on suuryrityksiä, joissa on 250 henkilöä tai enemmän.

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Yrittäjät.

Kuvituskuva: Shutterstock