Euroopan unioni valmistautuu tekoälyn tekemiin virheisiin

Euroopan komissio esitteli eilen uudet vastuusäännöt älylaitteiden ja tekoälyn aiheuttamiin vastuisiin ja korvausten saamiseen. Komissio ehdottaa tuotevastuiden päivittämistä digiaikaan ja  tekoälyn kansallisten vastuusääntöjen yhdenmukaistamista.

Tarkistetulla tuotevastuudirektiivillä komissio haluaisi nykyaikaistaa ja vahvistaa valmistajan ankaraan vastuuseen perustuvia vakiintuneita sääntöjä, jotka koskevat vaarallisten tuotteiden aiheuttamien henkilö-, omaisuus- tai tietovahinkojen korvaamista puutarhatuoleista kehittyneisiin koneisiin.

Ehdotuksella muun muassa nykyaikaistetaan tuotevastuusääntöjä, jolloin voitaisiin hakea korvauksia esimerkiksi silloin, kun esimerkiksi robottien, droonien tai älykotijärjestelmien kaltaisista tuotteista tulee vaarallisia ohjelmistopäivityksen, tekoälyn tai digitaalisen palvelun vuoksi, tai kun valmistajat laiminlyövät kyberturvallisuushaavoittuvuuksien korjaamisen.

Tekoälyyn liittyvää vastuuta koskevalla direktiivillä on tarkoitus myös komission mukaan vahvistaa yhdenmukaiset säännöt, joita sovelletaan tietojen saantiin ja todistustaakan keventämiseen tekoälyjärjestelmien aiheuttamien vahinkojen yhteydessä. Näin voidaan parantaa uhrien (sekä yksityishenkilöiden että yritysten) suojelua ja edistää tekoälyalaa suojatoimia vahvistamalla.

Direktiivillä myös yhdenmukaistetaan tiettyjä tuotevastuudirektiivin soveltamisalaan kuulumattomia vaateita koskevia sääntöjä tapauksissa, joissa vahinko johtuu virheellisestä käyttäytymisestä. Tämä koskee esimerkiksi yksityisyyden loukkauksia tai turvallisuusongelmista johtuvia vahinkoja. Uudet säännöt helpottavat korvauksen saamista esimerkiksi tilanteessa, jossa hakijaa on syrjitty tekoälyteknologiaan perustuvassa rekrytointiprosessissa.

Lisää: Euroopan komission tiedote 28.9.2022 (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock