Venemessut23_sahkovene_Candela C_8_akku_lahikuva_Polestar_www