LISTA: Viisi tärkeintä teknologiatrendiä

Digitaalisen talouden edelläkävijäyritykset investoivat koneälyyn ja ekosysteemeihin sekä ihmisten aktivoimiseen teknologian hyödyntämiseksi. ”Digitaalista menestystä ei synny ilman ihmisiä”, sanoo Suomen Accenturen teknologiajohtaja Tomas Nyström.

Näillä edelläkävijäyrityksillä on Accenturen mukaan erinomaiset valmiudet luoda uusia ideoita, kehittää uraauurtavia tuotteita ja palveluita sekä mullistaa toimialoja. Accenturen raportissa esitellään viisi teknologiatrendiä, jotka ovat nousemassa henkilöiden lisäksi digitaalisen talouden menestystekijöiksi.

”Digitaalisuuteen siirtyminen on myös ihmisten muutosjohtamista ‒ yrityksen kulttuurin päivittämistä digiaikaan, jotta toimialan muutoksiin voidaan vastata’’, sanoo Suomen Accenturen teknologiajohtaja Tomas Nyström.

Accenturen teknologiatrendejä tukevan kyselytutkimuksen mukaan digitalisointi vaikuttaa jo 33 prosenttiin maailmantaloudesta. Lisäksi 86 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoo teknologisen kehityksen kiihtyvän seuraavan kolmen vuoden aikana joko nopealla tai ennennäkemättömällä vauhdilla.

Teknologiatrendi 1: Älykäs automaatio

Yritysjohtajat uskovat automaatioon selvityksen mukaan. Tekoälyn, robotiikan ja virtuaalivahvisteisen todellisuuden avulla ollaan valmiita muuttamaan yrityksen toimintatapaa ja edistämään uutta, tuottavampaa suhdetta ihmisten ja koneiden välillä. Investoinnit ovat hyvässä vauhdissa, sillä 70 prosenttia

Accenturen tutkimukseen osallistuneista johtajista mainitsi tekoälyyn liittyvien investointien kasvaneen kahden vuoden aikana ja 55 prosenttia kertoi aikovansa käyttää koneoppimista ja IPsoft Amelian kaltaisia tekoälypohjaisia ratkaisuja laajasti liiketoiminnassaan.

Teknologiatrendi 2: Mukautuva työvoima

Selvityksen mukaan edistämällä työvoiman muutosta teknologian avulla johtavat yritykset luovat ympäristöjä, jotka pystyvät mukautumaan digitalisoinnin luomiin, jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin.

Joustava työvoima on yritykselle selkeä kilpailuetu, sillä tutkimuksen osallistujat ilmoittivat ”syvän asiantuntemuksen erityiseen tehtävään” olevan vasta viidenneksi tärkein kriteeri, jota työntekijöiltä vaaditaan menestymiseen digitaalisessa työympäristössä.

Tärkeämpinä pidettiin esimerkiksi ”kykyä oppia nopeasti” ja ”kykyä muuttaa omaa toimintaa”.

Teknologiatrendi 3: Alustat käyttöön

Markkinoiden johtavat toimialayritykset kehittävät alustapohjaisia liiketoimintamalleja hyödyntääkseen uusia kasvumahdollisuuksia.

Alustatalouden uskotaan muovaavan globaalia makrotalousympäristöä yhtä perinpohjaisesti kuin aikoinaan teollisen vallankumouksen. Näin uskovat myös Accenturen tutkimukseen osallistuneet johtajat, joista 81 prosenttia arvioi alustapohjaisten liiketoimintamallien vakiintuvan osaksi heidän organisaationsa kasvustrategiaa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Teknologiatrendi 4: Ennustettavat muutokset

Ennustettavissa oleva disruptio (Predictable disruption) eli nopeasti kehittyvät digitaaliset ekosysteemit muovaavat markkinoita ja hämärtävät toimialarajoja. Tulevaisuutta ennakoivat johtajat voivat proaktiivisesti ennustaa tällaisen ekosysteemin kehityskulun ja saada kilpailuetua.

Ekosysteemien aiheuttamat muutokset liiketoimintaan on jo havaittu yrityksissä, sillä 81 prosenttia tutkimukseen osallistuneista ilmoitti havainneensa trendin omalla toimialallaan.

Teknologiatrendi 5: Luotettava digitaalisuus

Luottamus on digitaalisen talouden kulmakivi, totesi Accenturen selvityksessä myös enemmistö (83 prosenttia) tutkimukseen vastanneista.

Ihmisten, ekosysteemien ja viranomaisten luottamuksen saavuttaminen uudessa digitaalisessa ympäristössä edellyttää, että yritykset määrittävät digitaalisen etiikan osaksi ydinstrategiaansa. Tietoturvallisuuden parantaminen ei yksin riitä.

Kuva: Accenture, esityskalvo

Taustaa: Technology Vision on Accenture Technology Labsin vuosittain laatima raportti. Vuoden 2016 raporttia varten näkemyksiä kerättiin Accenturen neuvottelukunnalta, teknologia- ja muiden alojen asiantuntijoita sekä lähes sadalta yrityksen omalta liiketoimintajohtajalta. Lisäksi Accenture Research toteutti kyselytutkimuksen, johon osallistui yli 3 100 liiketoiminta- ja IT-johtajaa 11 maasta ja 12 eri toimialalta. Lisää tietoa selvityksestä (LINKKI, esityskalvot, pdf)

AccentureTechnologyVision