Supermittausasema selvittää ilmanlaatua

Helsingin uudella ilmanlaadun mittausasemalla selvitetään tarkemmin kuin missään muualla liikenteen päästöjen vaikutusta. Mittausasemalla tehdään myös yhteistyössä tutkimusta oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden uusi lmanlaadun mittausasema hyödyttää asukkaiden lisäksi suomalaista yritys- ja liiketoimintaa. HSY on mittausaseman osalta yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen, Tampereen teknillisen yliopiston, Helsingin yliopiston, Metropolia ammattikorkeakoulun ja Nordic Enviconin kanssa.

’’Mittausympäristö tarjoaa hyvän testiympäristön uusien ilmanlaadun seurantajärjestelmien tutkimus- ja kehitystyöhön”, sanoo SY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Tarja Koskentalo.

Mäkelänkadun ilmanlaadun supermittausaseman avulla voidaan tutkia ja arvioida liikenteen päästömuutoksia ja ilmanlaadun kehittymistä.

’’Saamme erikoismittauksilla monipuolisen kokonaiskuvan siitä, miten uudistuva ajoneuvokanta vaikuttaa ilmanlaatuun todellisissa liikenneolosuhteissa, suojeluasiantuntija Jarkko Niemi HSY:stä kertoo.

Kuva: HSY
Uusi ilmanlaadun mittauskontti on maisemoitu viereisen talon tyyliin. Kontissa on mittauselektroniikka tietokoneineen ja kontin katolla ilmanlaadun mittausanturit ja tietoliikenneyhteydet. Kuva HSY.

Ilmanlaatu on Mäkelänkadulla heikkoa, koska liikennemäärät ovat suuret, liikenne ruuhkaista ja pakokaasut laimenevat huonosti katua reunustavien kerrostalojen vuoksi. Mittausten mukaan pakokaasun ja katupölyn pitoisuudet ovat Mäkelänkadulla korkeita. Myös ilmanlaadun raja-arvo typpidioksidille ylittyy.

’’Mittaamme pienhiukkasten kemiallista koostumusta Ilmatieteen laitoksen aerosolimassaspektrometrilla. Tulosten perusteella analysoidaan eri päästölähteiden osuuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia’’, Ilmatieteen laitoksen tutkija Sanna Saarikoski kertoo laitoksensa tutkimusyhteistyöstä.

TAUSTAA: Monipuolisesti ja useissa kohteissa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n mittausasemilla seurataan säädeltyjä hiukkasmaisia ja kaasumaisia ulkoilman saasteita. Näitä ovat muun muassa hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten, typenoksidien ja rikkidioksidin pitoisuudet.

Uudella mittausasemalla Mäkelänkadulla mitataan edellisten lisäksi muun muassa pienhiukkasten sisältämää mustaa hiiltä (BC), joka on pääosin peräisin dieselajoneuvojen pakokaasuista.

Myös pienhiukkasten lukumääräpitoisuuksia ja kokojakaumia seurataan, sillä pakokaasun hiukkaset ovat erittäin pienikokoisia. Lisäksi katupölyn seurantaa ja torjuntaa tuetaan muun muassa hiukkasnäytteiden kemiallisilla analyyseillä ja tiesäämittauksilla.

Ilmansaasteista voivat saada oireita erityisesti hengitys- ja sydänsairaat sekä pienet lapset ja vanhukset. Pitkäaikainen altistuminen lisää hengitys-, sydän- ja verenkiertosairauksia sekä kuolleisuutta.

Reaaliaikaisen ilmanlaadun voi tarkistaa osoitteesta www.hsy.fi/ilmanlaatu.

Kuvat: HSY