EU:lta yhtenäiset linjaukset 5G-verkkojen turvaamiseen

Euroopan unionissa on valmisteltu yhteiset linjaukset 5G-verkkojen turvallisuudesta. Linjauksilla pyritään myös yhtenäiseen lähestymistapaan 5G-verkkojen turvallisuuteen liittyen kaikissa jäsenvaltioissa. Uuden työkalupakin suositukset on suunnattu ensisijaisesti jäsenvaltioille, teleyrityksille ja laitevalmistajille.

EU:n jäsenmaat ovat valmistelleet linjaukset Euroopan komission ja Euroopan kyberturvallisuusviraston tuella. Suomessa linjausten valmistelua on tehty laajassa viranomaisyhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön johdolla.

EU:n jäsenmaat ovat linjanneet yhteisen näkemyksen siitä, miten 5G-verkkojen turvallisuus varmistetaan. Työkalupakki tarjoaa keinoja vastata niihin huoliin, joita nostettiin esille EU:n 9. lokakuuta 2019 julkaistussa 5G-verkkojen turvallisuutta koskevassa riskiarvioinnissa. Huaweita ei mainita, mutta kiinalaisyrityksen ympärillä 5G-turvallisuusasiat pyörivät.

Osa toimenpiteistä on selvityksen myukaan strategisia. Tällaisia ovat esimerkiksi suositukset siitä, että verkkojen rakentamisessa käytettäisiin useampien toimittajien laitteita, mutta osa suosituksista on teknisiä. Tällaisia ovat esimerkiksi verkon hallintaan, sertifiointeihin ja turvallisuusstandardeihin liittyvät suositukset. Jo nyt verkoissa on useiden eri valmistajien laitteita – myös Huawein.

Komissio tukee 5G-tekniikan kyberturvallisuutta koskevan EU:n lähestymistavan täytäntöönpanoa ja toimii jäsenvaltioiden pyynnöstä käyttäen tarpeen mukaan kaikkia käytettävissään olevia välineitä 5G-infrastruktuurin ja toimitusketjun turvallisuuden varmistamiseksi:

  • Televiestintä- ja kyberturvallisuussäännöt;
  • Standardoinnin ja EU:n laajuisen sertifioinnin koordinointi;
  • Ulkomaisten suorien sijoitusten seuranta Euroopan 5G-toimitusketjun suojelemiseksi;
  • Kaupan suojatoimet;
  • Kilpailusäännöt;
  • Julkiset hankinnat, joissa turvallisuusnäkökohdat otetaan asianmukaisesti huomioon;
  • EU:n rahoitusohjelmat, joilla varmistetaan, että edunsaajat noudattavat asiaankuuluvia turvallisuusvaatimuksia.

Seuraavaksi jäsenmaissa käydään työkalupakin sisältöä läpi  ja arvioidaan sitä, tarvitaanko suositusten perusteella muutoksia esimerkiksi kansalliseen lainsäädäntöön. Jäsenmaat tulevat arvioimaan yhdessä Euroopan komission kanssa toimenpiteiden vaikutuksia 1.10.2020. Suomessa mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita tunnistetaan ja toteutetaan osana lainvalmistelutyötä.

Lisää: EU:n 5G-turvallisuuden työkalupakki (LINKKI,pdf) ja EU:n 5G-tietoturvatiedote (LINKKI) ja  aiempi Uusiteknologia.fi:n uutinen 5G-verkkojen tietoturvasta (LINKKI)

Kuvituskuva: Viestintävirasto

Pävitetty