Litiumioniakun sammuttaminen käsisammuttimilla vaikeaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Pelastusopiston testien mukaan litiumioniakkupalon sammuttaminen on hyvin vaikeaa ja riskialtista. Yksikään testeissä ollut käsisammutin tai vesiruiskusammutus ei pystynyt lopettamaan akkupaloa välittömästi. Akkupalo saatiin parhaiten sammumaan upottamalla akku veteen. Mukana linkki testien loppuraporttiin.

Tukesin ja Pelastusopiston hankkeessa vertailtiin sekä erilaisten sammutusmenetelmien tehokkuutta litiumioniakkupalon sammuttamiseen että eri menetelmien aiheuttamia päästöjä. Samalla arvioitiin sammutusmenetelmien aiheuttamia käyttöturvallisuusriskejä ja käyttökelpoisuutta alkusammutuksessa.

Sammutusmenetelminä käytettiin kolmea erimerkkistä akkupaloon markkinoitavaa käsisammutinta (Presto LB6, Total WD 9 F-500, Housegard AVD-palosammutin 6 l LITHEX6) sekä vaahtosammutinta, vesiruiskua ja vesiupotusta.

Litiumioniakkupaloon ei ole määritelty vakioitua testimenetelmää, jonka avulla sammutusteho voitaisiin määritellä. Valmistajan on kuitenkin ilmoitettava tuotteen sammutusteho. Sammutustehosta on annettava totuudenmukainen kuva ja sammuttimen käytöstä riittävät tiedot turvallisesta käsittelytavasta. Sammuttimen turvallisuudesta vastaavat valmistaja, maahantuoja ja myyjä.

Testissä käytettiin energiamäärältään akkuporakoneen akkua vastaavaa (n. 100 Wh) kymmenen sylinterikennon kokonaisuutta. Mikään testissä ollut sammutin tai vesiruiskusammutus ei pystynyt sammuttamaan akkupaloa välittömästi.

Upotus osoittautui parhaaksi sammutusmenetelmäksi

Sammutusteholtaan parhaimmaksi osoittautui upotusmenetelmä. Myös päästöt olivat pienimmät upotusmenetelmää käytettäessä. Mitä nopeammin upotus tehtiin kennojen syttymisen jälkeen, sitä vähemmän päästöjä syntyi.

Upotusmenetelmän käyttö palavan akun sammuttamiseen voi kuitenkin olla vaarallista erityisesti suojautumattomalle sammuttajalle. Upotusveden analyysit osoittivat, että kennoista liukenee veteen fluoria, metalleja ja perfluorattuja alkyyliyhdisteitä, minkä vuoksi upotusvesi on käsiteltävä poikkeavana jätevetenä. Sammutustehon tarkempi arviointi vaatisi kuitenkin erityyppisten litiumioniakkujen käyttöä testeissä.

Varautumisella on tärkeä rooli myös akkupalojen ehkäisyssä. Kannattaa välttää akkujen lataamista tilassa, jossa on syttyviä materiaaleja aivan akun läheisyydessä. Akkuja ei saa jättää lataukseen ilman valvontaa, ellei niitä voida ladata paloturvallisessa tilassa. Jos akut ovat saaneet ulkoisia kolhuja tai alkaneet jo turvota, on ne syytä uusia.

Lisää: Litiumioniakkupalon sammuttaminen akkupalosammuttimilla -loppurarportti (LINKKI, pdf) ja video (LINKKI) Litiumioniakkupalon sammuttamisesta

Kuva: Sammutusvideo.