Palvelurobotiikka käyttöön – tiekartta käyttöönotosta

Suomalaisissa hoitokodeissa ja sairaaloissa on kokeltu kuuden vuoden ajan palvelurobotteja eri tehtävissä. Tulokset olivat positiivisia, mutta tekninen kehitys ei ole tutkijoiden mukaan vielä kaikilta osin vaadittavalla tasolla. Hanke on julkaissut tiekartan, jonka mukaan uusin palvelurobotiikka tulee hoitajien käyttöön kymmenen vuodeen kuluessa.

Suomen Akatemian rahoittamassa Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE) -tutkimushankkeessa testattiin esimerkiksi etäläsnäolorobotin toimivuutta eri kohteissa hoitokodeista sairaalouhin. Esimerkiksi kotona asuva vanhus voi keskustella hoitajan kanssa kuvapuhelinyhteydellä tabletin kautta, mutta liikkuvan etäläsnäolorobotin avulla hoitajan on myös mahdollista liikkua vanhuksen asunnossa ja saada näin kokonaiskuva tilanteesta.

”Toteutimme lukuisia kokeiluja ja tutkimuksia kotihoidossa, hoivakodeissa ja sairaalaympäristössä”, sanoo ROSE-hankkeen vetäjänä toiminut Aalto-yliopiston professori Ville Kyrki. Tutkijat etsivät kokeiluissa ratkaisuja myös hoitajien hyvinvoinnin tukemiseen. Erilaiset robotisoidut apuvälineet ja robotit voivat helpottaa tiettyjen työtehtävien tekoa. Kokeilussa oli myös käytössä myös lisävoimia antavia voimaliivejä, mutta laajemmin puettavasta robotiikka vaatii vielä kehitystä.

VTT kokeili kuljetusrobotin käyttöä myös kahdessa hoivakodissa ruoka-annosten ja tarvikkeiden kuljettamiseen. Kokeilussa huomattiin tosin myös monenlaisia haasteita: robottien tulisi olla hyvin toimintavarmoja ja niiden tehokas käyttö vaatisi sekä tilojen että käytäntöjen muuttumista. Monessa kokeilussa nousi esille, että palvelurobottien tekniikka on vielä puutteellista eikä robotin osa kokeiluissa ollut välttämättä kovin suuressa roolissa.

Tutkijat pitävätkin erityisen tärkeänä hoivarobottien käyttönotossa koulutusta, jonka lisäksi hoitohenkilöstö ja ikäihmiset tulee osallistaa hoivarobottien suunnitteluun ja käyttöönottoon. Niistä kertyviä kokemuksia tulisi jakaa laajasti ja käyttöönottoa olisi arvioitava myös kestävän kehityksen näkökulmasta.

Lisää: Hyvinvointipalvelujen robotiikan tiekartta Suomessa (LINKKI)

Kuva: VTT