Digitekniikasta oikeasti hyötyä

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa konsulttiyritys Accenturen raportin mukaan. Kehitys vaatii kuitenkin voimakkaampaa digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä 2030 mennessä.

Accenturen, Global e-Sustainability Initiative (GeSI) ‑hanketta varten tehdyn tutkimuksen mukaan ICT-sektorilla voi olla merkittävä rooli YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Accenturen mukaan innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä ihmisten elämänlaadun parantamisessa, tasapainoisen kasvun saavuttamisessa ja ympäristönsuojelussa.

Accenturen mukaan esimerkiksi verkkoon kytketyt robottiautot voivat säästää 720 000 ihmishenkeä liikenneonnettomuuksilta, sähköiset terveyspalvelut voivat parantaa 1,6 miljardin ihmisen terveydenhuoltoa ja älykkäät teknologiat voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla

Tutkimuksen mukaan silti yli puolet 17 kestävän kehityksen tavoitteesta jää saavuttamatta jokaisessa maassa. Moni maa ei saavuta yhtäkään näistä tavoitteista. Vaikka suurimpia ponnistuksia tarvitaan kehittyvillä alueilla, toimenpiteitä tarvitaan yhtä lailla kehittyneissä maissa, jottei ympäristö vahingoitu talouskasvun myötä.

Tasapainoisen kasvun edistämisessä älykkään valmistuksen ja logistiikan aloilla voidaan saada hyltyjä. Esimerkiksi teollisen internetin, robotiikan ja muiden digiratkaisujen avulla voidaan saavuttaa Accenturen mukaan taloudellisia hyötyjä lähes 1 000 miljardin dollarin edestä.

Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan vähentää myös kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää siirtymistä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Hiilidioksidipäästöjä voidaan näin vähentää noin 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

”Digitaalisten ratkaisujen strategisen käyttöönoton avulla ICT-sektori voi toimia muutoksen ajurina ja auttaa maita ratkomaan sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä haasteitaan”, sanoo Elisa Dresen, Accenturen Suomen kestävän kehityksen palveluista vastaava konsultti.

Silti moni perusasia puuttuu kehitysmailta. ”Meidän ei pidä unohtaa, että yli neljällä miljardilla ihmisellä ei vielä ole käytössään internetiä”, kertoo Houlin Zhao, YK:n Kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n pääsihteeri. ”Digitaalisen kuilun kaventaminen on kiireellinen ja tärkeä tehtävä, joka edellyttää täysin uudenlaisia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksia sekä rahoitus- ja investointimalleja.”

Kolme estettä digiratkaisujen käyttöönotolle

  • Lainsäädännöllisten vaatimusten erot hidastavat antureiden ja älykkäiden teknologioiden käyttöönottoa, sillä ne lisäävät teknologioiden kehitykseen ja käyttöön liittyvää monimutkaisuutta ja teknologioiden kustannuksia.
  • Investointien turvallisuuden ja eri teknologioiden integroitujen standardien puute heikentää pääoman löytämistä suurille infrastruktuurihankkeille kehittyvillä alueilla.
  • Alhainen varallisuustaso ja digitaitojen puute hidastavat digiratkaisujen käyttöönottoa. Tähän liittyvät myös sukupuolisidonnaiset esteet, kuten naisten heikompi ostovoima, alhaisempi lukutaito ja kulttuurisidonnaiset rooliodotukset. Teknologioiden käyttöä hankaloittaa myös se, ettei niitä yleensä ole käännetty paikallisille kielille.

LISÄÄ: #SystemTransformation: How digital solutions will drive progress towards the sustainable development goals -tutkimusraportti (LINKKI, lyhennelmä, pdf)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639