Nelikopteri auttaa 3D-mallin tekemisessä

Kiinteistö- ja sähköyhtiöiden lisäksi turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes hyödyntää pieniä kuvauskoptereita kaivosalueiden valvonnassa. Alue kuvataan kopterilla, minkä jälkeen kuvauskohteesta voidaan tehdä 3D-maastomalli.  

Tukesin kaivosryhmä on ottanut käyttöön nelikopterin malminetsinnän ennakko- ja jälkivalvonnassa. Kauko-ohjattavaa kuvauskopteria hyödynnetään myös kaivosalueiden valvonnassa laajemminkin.

Koptnelikopterikaivoserin avulla voi kuvata kohteita, joilla tutkimukset on sallittu vain talviaikana. Näille kohteille ei pääse jalkaisin kesäaikana, jolloin kairauksen mahdolliset vaikutukset voivat olla näkyvissä.

Koptereiden kuvien perusteella voidaan tehdä kolmiulotteinen maastomalli. Mallinnusohjelman avulla voidaan laskea maastosta pinta-aloja ja tilavuuksia. Näin toiminnan vaikutuksia pystytään arvioimaan paremmin.

Malminetsinnässä viranomainen valvoo, että etsintää tehdään tehokkaasti ja että jäljet siivotaan asianmukaisesti. Kaivostoiminnan valvonnassa kopterilla saadaan tietoa muun muassa siitä, miten louhinta etenee ja kuinka louhokset laajenevat.