Työelämässä tarvitaan teknologiaosaajia

 Seuraavan kymmenen vuoden aikana työelämässä korostuu teknologian käyttö, kyky sopeutua muutokseen ja jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen. Asiaa selvitti Suomalaisen Työn Liiton teettämästä Made by Finland -kyselyssään.

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä tulevaisuuden työelämästä ja eri asioiden merkityksen muutosta Suomen työelämässä seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Vahvimmin (89 %) suomalaiset uskovat teknologian käytön lisääntymiseen Suomen työelämässä. Lisäksi hyvin yleisesti uskotaan muutokseen sopeutumisen (78 % vastaajista) ja oman ammattitaidon jatkuvan kehittämisen lisääntyvän tulevaisuudessa (75 % vastaajista).

Tulevaisuuden työelämässä uskotaan tarvittavan myös enemmän kykyä toimia eri kulttuureissa, kykyä markkinoida omaa osaamistaan ja luovaa ajattelua. Enää vain viidennes suomalaisista uskoo kädentaitojen merkityksen lisääntyvän.

”Suurin osa suomalaisista näkee teknologian kehittymisen työelämän mahdollisuutena. Työn tekemisen uudet muodot eivät ole ajasta tai paikasta kiinni ja rutiinit siirtyvät enenevissä määrin roboteille vapauttaen aikaa ihmisten väliselle kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle”, kertoo Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

Teknologia voidaan näin nähdä ihmisiä yhdistävänä ja inhimillistä vuorovaikutusta lisäävänä tekijänä virtuaalisen yhteydenpidon ohella.

”Nuorten näkemykset tulevaisuuden työelämästä näyttäytyvät samansuuntaisina”, toteaa Työterveyslaitoksen erikoistutkija Auli Airila. Työterveyslaitoksen Tutustu työelämään ja tienaa -aineiston avovastaukset osoittavat, että nuorille digitaalisuus on tulevaisuuden työelämässä osa arkipäivää.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Made by Finland -kyselytutkimukseen, joka toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista.

Työelämässä tarvittavat taidot seuraavan kymmenen vuoden aikana

 • Teknologian käyttö   89 %
 • Kyky sopeutua muutokseen   78 %
 • Jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen   75 %
 • Kyky toimia eri kulttuureissa   74 %
 • Kyky markkinoida omaa osaamista   73 %
 • Luova ajattelu ja halua hakea uusia ratkaisuja   72 %
 • Asiantuntijuus   62 %
 • Itseohjautuvuus   59 %
 • Ryhmätyötaidot   55 %
 • Ihmissuhdetaidot   53 %
 • Paineensietokyky   5 2%
 • Vaatimus jatkuvasta tavoitettavuudesta   48 %
 • Pitkäjänteisyys/hyvä keskittymiskyky   38 %
 • Fyysinen kunto   2 3%
 • Kädentaidot 19 %