Monille 5G on edelleen suuri tuntematon

Monille suomalaiskuluttajille 5G on edelleen varsin tuntematon asia, arvioidaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvityksessä. Nopeus nostettiin esille, mutta muuten oltiin vielä paljolti odottavalla kannalla. Kysely tehtiin keväällä 2021.

Päällimmäisinä teemoina Traficomin saamissa kuluttajien vastauksissa nousivat epätietoisuus ja se, että asia oli tuntematon. Kuitenkin monet mainitsivat nopeuden yhtenä 5G-tekniikkaa kuvaavana ominaisuutena – osa tosin kuvasi sitä jopa liian nopeaksi.

Monien kuluttajien vastauksissa korostuikin kaksi erilaista näkemystä: 5G-tekniikan esimerkiksi mainittiin edustavan tulevaisuutta ja samalla epäilyttävän, tai todettiin sen olevan nopeampi, mutta samalla vieras.

Lisäksi 5G-tekniikkaa kuvattiin moderniksi, nykyaikaiseksi tai tulevaisuuden tekniikaksi. Tulevaisuudella viitattiin monissa vastauksissa myös siihen, että 5G voi itselle olla ajankohtainen vasta tulevaisuudessa.

Useammassa vastauksessa todettiin, että tekniikasta ei ole kokemusta, joten ei ole oikein näkemyksiäkään. Toiset mainitsivat 5G-tekniikan turhana ja nykyisten verkkojen riittävän omaan käyttöönsä.

Useissa vastauksissa myös tuotiin esiin se, että 5G toimii tietyillä alueilla tai että se on kaupunkien asia. Jotkut vastaajat totesivat, että omalla asuinalueella ei verkko toimi lainkaan. Monet pohdiskelivat 5G:n tarvitsevan laajaa tukiasemaverkkoa ja totesivat verkon olevan vielä hyvin keskeneräinen.

Toisissa vastauksissa todettiin, että 5G:stä on puhuttu paljon, ja joidenkin mielestä tätä oli tapahtunut liikaakin. Osa vastaajista koki, että 5G on kotitalouksille turha, mutta kenties tarpeellinen joissakin muissa yhteyksissä.

Vastaajista 35 prosenttia kertoi, että heillä on henkilökohtaisessa käytössään 5G-verkon käytön mahdollistava älypuhelin.

Koska 5G-verkon käytön mahdollistavia älypuhelimia ei ole ollut Suomessa myynnissä kuin parisen vuotta, vaikuttaa luku melko suurelta.  Voi olla, että monet vastaajat ovat epätietoisia siitä, mahdollistaako oma puhelin 5G-verkon käytön vai ei, mistä kertoisi myös aiemmin todettu epätietoisuus 5G-tekniikasta.

Kuluttajista 13 prosenttia totesi, ettei osaa sanoa, onko 5G-verkko puhelimella saatavilla vai ei. Suurta tarvetta 5G-puhelimille lähitulevaisuudessa ei kuluttajien keskuudessa koeta, sillä vain 12 prosenttia kertoi aikovansa ostaa sellaisen seuraavan vuoden aikana.

Taustaa: Kuluttajatutkimuksen toteutti Traficomille IROResearch Oy. Tutkimusta varten haastateltiin 2001 vähintään 15-vuotiasta henkilöä. Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina maalis-toukokuussa 2021.

Kuvituskuva: Samsung