Kilpailun kiristyminen kannustaa investoimaan tutkimukseen ja kehitykseen

Kilpailun kiristyminen lisäsi 2010-luvulla yritysten t&k-investointeja tai vähintäänkin esti niiden supistumista, käy ilmi tuoreesta Etla-raportista. Siinä korostetaan kilpailupolitiikan merkittävää roolia t&k-investoinneille suotuisan markkinaympäristön ja yritysten investointikannustimien luojana.

Etlan raportin mukaan t&k-panostukset laskivat 2010-luvulla sellaisilla keskittyneillä toimialoilla, joilla tapahtui lisäksi kilpailun heikkenemistä. Kiristyneen kilpailun markkinoilla t&k-panostukset eivät laskeneet  tai ne jopa kasvoivat.

Raportin mukaan kilpailullisessa ympäristössä t&k-investoinnit ovat yrityksille keino välttää tulevaa tuotemarkkinakilpailua ja laskevia tuottoja, eli kilpailu itsessään toimii investointikannustimena, toteaa Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski tutkimuksissaan.

Heli Kosken tutkimus ”Kilpailun rooli Suomen t&k-panostusten heikossa kehityksessä 2010-luvulla’’ osoittaa, että kilpailu on yksi t&k-panostusten kehityksen toimialoittaisia eroja selittävä tekijä. Monilla jo ennestään kilpailullisilla toimialoilla kilpailun kiristyminen 2010-luvulla lisäsi yritysten t&k-investointeja.

Poikkeus on vain Nokian romahduksen aiheuttama pudotus elektroniikkateollisuuden t&k-panostuksissa, joka selittää alan yleisen laskun. Yrityssektorin t&k-intensiteetti laski 2010-luvulla vajaasta kolmesta prosentista 2,1 prosenttiin.

Nykyoloissa pyrittäessä kohti hallituksen tavoittelemaa neljän prosentin t&k-intensiteettiä on Kosken mukaan olennaisen tärkeää huolehtia markkinoiden toimivuudesta. Lisäksi myös kilpailullisilla markkinoilla voidaan tarvita lisäkannustimia t&k-investoinneille.

Raportin mukaan vVrrattain tehokkaiksi arvioituja keinoja ovat muun muassa suorat t&k-tuet, t&k-verotuet sekä osaavien työntekijöiden maahanmuuton edistäminen.Sen sijaan suorien t&k-tukien kohdentamisessa ja t&k-verohuojennusjärjestelmän suunnittelussa on tärkeää arvioida myös toimenpiteiden kilpailullisia vaikutuksia.

Lisää: Kilpailun rooli Suomen t&k-panostusten heikossa kehityksessä 2010-luvulla, Heli Koski, Etla Raportti 117, 19 sivua (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Basf