Minikoptereille tulee uudet säännöt

Kauko-ohjattuja lennokkeja ja minikoptereita ei saa lennättää miten tahansa. Määräysten selkeyttämiseksi Trafin ohjeisiin on otettu oma kohtansa puolustusvoimia ja muuta valtiollista ilmailua varten. Myös pienimmät lelukopterit on poistettu määräyksestä.

Uudet säädökset ovat tarpeen koska yksityiskohtaisia yhteiseurooppalaisia sääntöjä kauko-ohjattujen ilma-alusten käytöstä ei vielä ole. Sääntely on toistaiseksi puhtaasti kansallista, mutta joitakin ohjeita on ilmailualan kansainvälisissä ja eurooppalaisissa määräyksissä. Kansainvälinen säädöstyö on jo käynnissä EU:n ja ICAOn lisäksi muun muassa kansainvälisessä JARUS-yhteistyöelimessä (Joint Authorities for Rulema-king on Unmanned Systems). Suomi on mukana säädöstyössä.

Uudet lennätysohjeet eivät koske sotilasilmailua, mutta määräyksessä on listattu Valtion toimijoille suunnatut poikkeamat vaatimuksista.

Uusi suomalainen kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättämistä koskeva uusimääräys on luonteeltaan varsin salliva. Määräyksellä on luotu edellytykset kokeiluille ja toiminnan kehittämiselle.

Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättämistä koskevan määräyksen uudistuksen lähtökohtana on ollut toimijoiden oma turvallisuudenhallinta ja itsesääntely.Määräyksen sallivuus tuo paljon mahdollisuuksia, mutta samalla painottaa toimijan vastuuta turvallisuudesta.

Uutta määräystä ei kuitenkaan sovelleta täysin autonomisiin miehittämättömiin ilma-aluksiin, joita ei tällä hetkellä ole tai niiden kehittäminen on hyvin vähäistä. Niitäkin voidaan kokeilla tutkimukseen ja tuotekehitystä varten normaalien ilmailulainsäädösten kautta.

Miehittämätön ilmailu onkin voimakkaasti kasvava teollisuudenala, jossa Suomella on mahdollisuus olla Euroopan johtavia toimijoita. ”Liberaalilla sääntelyllä edesautamme toiminnan kehittymistä jatkossakin sekä huomioimme alalla tapahtuvan kehityksen”, sanoo Trafin johtava asiantuntija Jukka Hannola.

Uuden määräyksen ulkopuolelle jäävät pienet lelumaiset ja alle 250 grammaa painavat lennokit sekä sisätilassa tapahtuva lennättäminen. Uusi määräys ei koske myöskään sotilasilmailua, mutta määräyksessä on listattu kaikki Valtion toimijoille suunnatut poikkeamat vaatimuksista.

LISÄÄ: Uusittu määräys Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32 (LINKKI, pdf), määräyksen perustelumuistio (LINKKI, pdf) ja kommenttikooste (LINKKI, pdf) ja Trafin miehittämättömän ilmailus tietopaketti (LINKKI), josta voi ladata muun muassa pienen lennättämisopppaan.

Kuva: Nokia

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016